Pytania i odpowiedzi

 

 

1. Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

2. Jakie przepisy wprowadzają obowiązek jego posiadania?

3. Od kiedy obowiązuje?

4. Kiedy jest potrzebne?

5. Jak długo jest ważne?

6. Jakie budynki zwolnione są z obowiązku jego posiadania?

7. Co powinno zawierać?

8. Co jest potrzebne do sporządzenie świadectwa charakterystyki?

9. Czy jest niezbędna wizja lokalna?

10. Kto może sporządzić świadectwo?

11. Czy są kary za źle przygotowane świadectwo?

12. Czy są kary za brak świadectwa?

13. Czy remontując budynek musimy wymieniać świadectwo?

14. Jakie są różnice pomiędzy charakterystyką energetyczną, świadectwem energetycznym a audytem energetycznym?

15. Co nas czeka w przyszłości?

 

 

1. Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej i do czego służy?

 

Świadectwo energetyczne jest to dokument, który pokazuje jak budynek wpływa na środowisko oraz jakie posiada on zapotrzebowanie na energię niezbędną do jego użytkowania. Świadectwo posługuje się dwoma współczynnikami:

EP - zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

EK - zapotrzebownanie na energię końcową.

Wielkość tych współczynników decyduje o tym czy mamy do czynienia z budynkiem pasywnym, energooszczędnym czy np. standardowym.

Niestety w Polsce świadectwa nie przypisują budynków do konkretnych klas energetycznych przez co są one mniej zrozumiałe dla Inwestorów niż analogiczne świadectwa w krajach UE.

 

powrót

 

2. Jakie przepisy wprowadzają obowiązek jego posiadania?

 

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Na podstawie tej dyrektywy w Polsce zmieniono przepisy Prawa Budowlanego a także odpowiednie przepisy wykonawcze.

 

powrót

 

3. Od kiedy obowiązuje?

 

Na podstawie nowelizacji ustawy Prawo Budowlane konieczność sporządzania świadectw obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009r.

 

powrót

 

4. Kiedy jest potrzebne?

 

Prawo Budowlane w art.5 ust. 3 i 4 mówi, że świadectwo jest niezbędne w przypadku:

- przeniesienia własności

- zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

- powstania stosunku najmu

 

W pozostałych przypadkach jest opcjonalne i zależy od woli stron

 

powrót

 

5. Jak długo jest ważne?

 

Świadectwo energetyczne budynku ważne jest przez 10 lat. Z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany stanu budynku (gruntowny remont, docieplenie, wymiana okien, itp.) zachodzi konieczność powtórnego sporządzenia świadectwa energetycznego.

 

powrót

 

6. Jakie budynki zwolnione są z obowiązku jego posiadania?

 

Na podstawie art.5 ust. 7 Prawa budowlanego zwolnione z posiadania świadectwa charakterstyki energetycznej są budynki:

- podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami;
- używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
- przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
- niemieszkalne służących gospodarce rolnej;
- przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym
niż 50 kWh/m2/rok;
- mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w
roku;
- wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

 

powrót

 

7. Co powinno zawierać?

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku powinno składać się z następujących części:

1) Strony tytułowej zawierającej:

a) typ budynku,

b) adres budynku i nazwę lub nazwisko właąciciela,

c) wartość wskaźnika EP dla budynku ocenianego,

d) graficzne porównanie wartości wskaźnika EP budynku ocenianego z odpowiednią wartością referencyjną wskaźnika EP wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych,

e) datę wydania i datę ważności ,

f) imię i nazwisko sporządzającego świadectwo, adres, numer uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lub uprawnień budowlanych jeśli sporządzający świadectwo posiada takie uprawnienia.

2) Charakterystyki techniczno - użytkowej zawierającej:

a) przeznaczenie budynku i rok oddania do użytkowania,

b) kubaturę i liczbę kondygnacji,

c) rodzaj konstrukcji,

d) powierzchnię pomieszczeń o regulowanej temperaturze,

e) rodzaj instalacji ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków użyteczności publicznej także oświetlenia wbudowanego.

3) Charakterystyki energetycznej budynku zawierającej:

a) średni współczynnik przenikania ciepła osłony budynku,

b) zapotrzebowanie energii końcowej do ogrzewania i wentylacji,

c) zapotrzebowanie energii końcowej do chłodzenia,

d) zapotrzebowanie energii końcowej do przygotowania ciepłej wody użytkowej,

e) zapotrzebowanie energii elektrycznej końcowej dla celów oświetlenia, w przypadku budynków użyteczności publicznej,

f) zapotrzebowanie łączne nieodnawialnej energii pierwotnej,

g) wartość wskaźnika EP.

4) Oceny charakterystyki energetycznej, polegającej na określeniu:

a) obliczeniowego zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej i porównania z wartościami referencyjnymi,

b) oceny graficznej charakterystyki energetycznej na wykresie zamieszczonym w świadectwie charakterystyki energetycznej.

5) Uwag w sprawie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania energii pierwotnej w budynku:

a) przez zmiany w eksploatacji budynku,

b) przez ewentualną termomodernizację lub przebudowę budynku lub jego wyposażenia technicznego, ewentualnie źródła energii.

6) Informacji o podstawach prawnych świadectwa charakterystyki energetycznej oraz o korzystaniu ze świadectwa.

 

Wzory świadectw energetycznych:

 

Wzór Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dla budynku mieszkalnego

Wzór Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dla budynku

Wzór Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową

Wzór Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dla lokalu mieszkalnego

 

powrót

 

8. Co jest potrzebne do sporządzenie świadectwa charakterystyki?

 

  1. Dokumentacja budowlana (architektura + sanitarna)
  2. dane adresowe Inwestora i inwestycji
  3. rok budowy budynku
  4. rok budowy instalacji
  5. cel wykonania świadectwa: budynek nowy, istniejący, wynajem lub sprzedaż, rozbudowa
  6. przeznaczenie budynku
  7. powierzchnia użytkowa
  8. kubatura

 

powrót

 

9. Czy jest niezbędna wizja lokalna?

 

Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii opracowywania świadectw energetycznych certyfikację należy rozpocząć przeprowadzając wizję lokalną obiektu.

 

powrót

 

10. Kto może sporządzić świadectwo?

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub
części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową może sporządzać osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej:
a) studia magisterskie albo
b) studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria
środowiska, energetyka lub pokrewnych;
3) nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno- budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

 

powrót

11. Czy są kary za źle przygotowane świadectwo?

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3)) o rękojmi za wady co pozwala nabywcy takiego dokumentu jak również nabywcy nieruchomości dla której certyfikat został sporządzony wysunąć skuteczne roszczenie przeciwko sporządzającemu certyfikat, jak również przeciwko sprzedającemu nieruchomość z certyfikatem potwierdzającym stan rzeczy nie zgodny z rzeczywistością.

Każda osoba zajmująca się zawodowo wystawianiem świadectw energetycznych z mocy prawa ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC.

 

Więcej informacji>>>

 

powrót

 

12. Czy są kary za brak świadectwa?

 

Zgodnie z przepisami ogólnymi ustawy Prawo Budowlane art. 93.

"Kto nie spełnia, określonych w art. 63 lub 64 ust. 1 i 3, obowiązków przechowywania dokumentów związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu budowlanego podlega karze grzywny"

Natomiast w żadnym uchwalonym prawie nie ma zawartego punktu przewidującego kary za brak certyfikatu energetycznego.
Na przykład w Niemczech za brak certyfikatu grozi kara z zakresu 5.000-15.000 €.

 

powrót

 

13. Czy remontując budynek musimy wymieniać świadectwo?

 

Tak, ponieważ zmienia sie charakterystyka energetyczna budynku. Do pozwolenia na prace budowlane jakimi jest zmiana systemu ogrzewania potrzeba jednak zamiast świadectwa energetycznego dokumentu, ktory nazywa się "projektowaną charakterystyką energetyczną".

 

powrót

 

14. Jakie są różnice pomiędzy charakterystyką energetyczną, świadectwem energetycznym a audytem energetycznym?

 

Świadectwo energetyczne:

Opisuje stan faktyczny, określa jakość energetyczną budynku istniejącego, lub jest wykonywany, aby dokonać odbioru budynku, Wykonywany Ma ważność 10 lat lub do zmiany charakterystyki termicznej budynku.

Charakterystyka energetyczna:

Opisuje stan projektowany, określa jakość energetyczną budynku projektowanego, wykonywana jest jednorazowo podczas projektowania budynku.

Audyt energetyczny:

Opisuje jakich dokonać zmian, określa metody i koszt termomodernizacji, i jest wykonywany jednorazowo, aby uzyskać premię modernizacyjną.

 

powrót

15. Co nas czeka w przyszłości?

 

Funkcjonowanie systemu certyfikatów usprawnić ma nowelizacja tzw. dyrektywy EPBD, która została przyjęta przez Parlament Europejski 18 maja 2010r., a która proponuje Państwom Członkowskim wprowadzenie systemu sankcji za nieposiadanie certyfikatu.

Zgodnie z jej postanowieniami poszczególne rządy będą musiały przedstawić Brukseli odpowiednie przepisy w tym względzie najpóźniej 2,5 roku po wejściu dyrektywy w życie. Co więcej, dyrektywa EPBD zakłada, że posiadanie certyfikatu będzie obligatoryjne przy sporządzaniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.

Dyrektywa wprowadza też kategorię budynków nisko-emisyjnych, których maksymalne zużycie energii wynosić będzie 15 kWh energii na m2, podczas gdy obecnie średnio jest to ok. 100 kWh/m2.

W nowelizacji dyrektywy znajduje się także zapis o stworzeniu wspólnej metodologii świadectw, dzięki czemu możliwe będzie porównywanie jakości budynków w różnych krajach UE.

Znowelizowana dyrektywa EPBD ma wejść w życie 1 lutego 2012 roku. Poszczególne państwa Unii muszą przygotować plany jej implementowania do końca czerwca 2012 roku.

 

powrót