Obowiązek posiadania

świadectwa charakterystyki energetycznej

 

 

Certyfikat energetyczny powinien posiadać każdy

 

budynek, lokal mieszkalny lub

samodzielna część budynku,

 

niezależnie od tego czy jest nowy czy istniejący

 

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej pojawia się przy następujących czynnościach prawnych:

 

- przeniesieniu własności,

- zbyciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

- wynajęciu,

 

Mówi o tym art. 5 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane z którego wynika, że:

"dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową, w przypadkach, o których mowa w ust. 4, dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną."

a także ust. 4:

W przypadku umów, na podstawie których następuje:
1) przeniesienie własności:
a) budynku,
b) lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie
umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze
prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową lub
c) będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość
techniczno-użytkową, albo
2) zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
– zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej;
3) powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową – wynajmujący udostępnia
najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej.

 

Ustawa dopuszcza jednak wyjątki:

 

Wynikają one z art. 5 ust. 7 ww. ustawy, zgodnie z którym świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nie sporządza się dla budynków:


1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
7) wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat chyba, że w tym czasie zostaną wprowadzone zmiany do parametrów techniczno-użytkowych obiektu. Wtedy świadectwo należy skorygować.